دوره های آموزشی جشنواره ملی شیخ بهایی

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهاییاز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ شامل 6 رویداد

170000 تومان خرید کل مجموعه رویداد

رویداد های این مجموعه

بوم مدل کسب و کار

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ۰۴:۳۰ تا ۰۸:۴۱
30000 تومان

اصول تامین مالی شرکت های نوپا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ۰۴:۳۰ تا ۱۰:۳۰
30000 تومان

مدیریت و ارتقا یک میکرواکوسیستم کارآفرینی و الزامات مذاکره با سرمایه گذار

چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ از ۰۴:۳۰ تا ۰۹:۳۰
45000 تومان

آشنایی با بازار دارایی‌ فکری و نحوه ورود و عرضه فناوری در این بازار

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ از ۰۳:۳۰ تا ۱۰:۳۰
30000 تومان

مذاکره با سرمایه گذار

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ از ۰۴:۳۰ تا ۰۸:۳۰
35000 تومان

نحوه ارائه به سرمایه گذار

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ از ۰۴:۳۰ تا ۱۱:۳۰
30000 تومان