رویدادهای چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهاییاز آدینه ۰۷ دی ۱۳۹۷ تا آدینه ۰۷ دی ۱۳۹۷ شامل 3 رویداد

25000 تومان خرید کل مجموعه رویداد

رویداد های این مجموعه

نشست انتقال تجربه بین المللی

آدینه ۰۷ دی ۱۳۹۷ از ۰۶:۰۵ تا ۱۲:۳۰
15000 تومان

ارائه فرصت های سرمایه گذاری

آدینه ۰۷ دی ۱۳۹۷ از ۰۷:۰۸ تا ۱۲:۳۰
15000 تومان

اختتامیه و اهدا جوایز برگزیدگان

آدینه ۰۷ دی ۱۳۹۷ از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰
رایگان