کنفرانس مطبوعاتی جشنواره شیخ بهایی (تهران)

دسته بندی نشدهاز یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ تا یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ شامل 1 رویداد

جلسه کنفرانس مطبوعاتی سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

رویداد های این مجموعه

کنفرانس مطبوعاتی جشنواره شیخ بهایی

یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ از ۰۵:۳۰ تا ۰۷:۳۰
رایگان