کنفرانس خبری جشواره شیخ بهایی (اصفهان)

دسته بندی نشدهاز یک‌شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا یک‌شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ شامل 1 رویداد

رویداد های این مجموعه

کنفرانس خبری جشواره شیخ بهایی (اصفهان)

یک‌شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۵:۴۵ تا ۰۷:۳۱
رایگان